අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

09
ජූනි2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
ජූනි2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

09
ජූනි2021
වකුගඩු රෝගීන් සහ ආබාධිතයන් සඳහා මාසික ආධාර ලබා දීම  (ජුනි මාසය 2021)

වකුගඩු රෝගීන් සහ ආබාධිතයන් සඳහා මාසික ආධාර ලබා දීම (ජුනි මාසය 2021)

වකුගඩු රෝගීන් සහ ආබාධිතයන් සඳහා මාසික ආධාර ලබා...

04
ජූනි2021
2021.06.03 දින 5000 දීමනාව බෙදාදීම පිරිවෙණ වසම

2021.06.03 දින 5000 දීමනාව බෙදාදීම පිරිවෙණ වසම

2021.06.03 දින 5000 දීමනාව බෙදාදීම පිරිවෙණ වසම

Scroll To Top