නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
ගුඩ් ෂෙපඩ් කාන්තා පාසල කොටහේන, කොළඹ 13. +94 112 434 210
ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය කොටහේන, කොළඹ 13. +94 112 431 025
සහිරා විද්‍යාලය මරදාන, කොළඹ 10. +94 112 695 062
ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය මරදාන, කොළඹ 10. +94 112 698 642
මෝදර ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මෝදර, කොළඹ 15. +94 112 523 245
ඩිලාසාල් මහා විද්‍යාලය මෝදර, කොළඹ 15. +94 112 522 125
කොටහේන කුමාර මහා විද්‍යාලය කොටහේන, කොළඹ 13.  
මෝදර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා මහා විද්‍යාලය මෝදර, කොළඹ 15. +94 112 520 757
මට්ටක්කුලිය ශාන්ත ජෝන් මහා විද්‍යාලය මට්ටක්කුලිය, කොළඹ 15. +94 112 540 493
කොටහේන ශාන්ත ලුසියා මහා විද්‍යාලය කොටහේන, කොළඹ 13. +94 112 452 121
කොටහේන කැතීඩ්‍රල් පිරිමි පාසල කොටහේන, කොළඹ 13.  
කොටහේන ගුණානන්ද මහා විද්‍යාලය ගුණානන්ද මාවත, කොළඹ 13.  
ලුණුපොකුණ ශාන්ත ඇන්ඩෘෘ විද්‍යාලය මෝදර, කොළඹ 15.  
ශ්‍රී මේධානන්ද මහා විද්‍යාලය මෝදර, කොළඹ 15. +94 112 527 141
මෝදර ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය මෝදර වීදිය, කොළඹ 15.  
මට්ටක්කුලිය ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය මට්ටක්කුලිය, කොළඹ 15.  
ශ්‍රී සංඝබෝධි මහා විද්‍යාලය මාදම්පිටිය පාර, කොළඹ 14.  
බ්ලූමැන්ඩල් කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය බණ්ඩාරනායක මාවත, කොළඹ 14.  
මහවත්ත ශාන්ත අන්තෝනි සිංහල මහා විද්‍යාලය මාදම්පිටිය පාර, කොළඹ 14. +94 112 524 550
කොටහේන රෝමානු කතෝලික බාලිකා විද්‍යාලය කොටහේන, කොළඹ 13.  
මෝදර ශාන්ත ජේම්ස් කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය මෝදර, කොළඹ 15.  
අගමැති විද්‍යාලය බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 15.  
තොටවත්ත මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලය මට්ටක්කුලිය, කොළඹ 15.  
කොටහේන රජයේ බාලිකා විද්‍යාලය කොටහේන, කොළඹ 13.  
රාෂික් ෆරීඩ් මහා විද්‍යාලය මට්ටක්කුලිය, කොළඹ 15. +94 112 527 055
හම්සා විද්‍යාලය මෝදර, කොළඹ 15.  
බ්ලූමැන්ඩල් දෙමල විද්‍යාලය සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත,  කොළඹ 14.  
මහවත්ත ශාන්ත අන්තෝනි දෙමළ විද්‍යාලය මහවත්ත පාර, කොළඹ 14. +94 112 529 081
ගුඩ් ෂෙපර්ඩ් දෙමල බාලිකා විද්‍යාලය වාසල පාර, කොළඹ 14. +94 112 321 870
මෝදර හින්දු විද්‍යාලය මෝදර වීදිය, කොළඹ 15.  
කොටහේන මෙතෝදිස්ත දෙමළ විද්‍යාලය කොටහේන, කොළඹ 13.  
කොටහේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මහා විද්‍යාල මාවත, කොළඹ 13. +94 112 324 275
මහා බෝධි මහා විද්‍යාලය පෝස්ටර් පටුමඟ, කොළඹ 10.  
රාජසිංහ මහා විද්‍යාලය මාළිගාවත්ත, කොළඹ 09. +94 112 694 053
මිහිදු මාවත සිංහල මහා විද්‍යාලය මිහිදු මාවත, කොළඹ 12. +94 112 320 998
ශ්‍රී සාරිපුත්‍ර මහා විද්‍යාලය විතානගේ මාවත, කොළඹ 02.  
විජයබා මහා විද්‍යාලය ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14. +94 112 348 843
ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා මහා විද්‍යාලය ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14. +94 112 327 240
ශාන්ත ජෝශප් පිරිමි විද්‍යාලය ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14. +94 112 337 560
වුල්ෆැන්ඩාල් බාලිකා මහා විද්‍යාලය වුල්ෆැන්ඩාල් වීදිය, කොළඹ 13. +94 112 431 921
ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය දෙමටගොඩ පාර, කොළඹ 13. +94 112 527 128
ක්ලිප්ටන් බාලිකා විද්‍යාලය මාළිඟාකන්ද, කොළඹ 10.  
හෝලි රොසරි සිංහල විද්‍යාලය කොම්පඤ්ඤ වීදිය, කොළඹ 02.  
විහාර මහා දේවි බාලිකා විද්‍යාලය ඩීන්ස් පාර, කොළඹ 10. +94 112 699 375
හේමමාලි බාලිකා මහා විද්‍යාලය ශ්‍රී සද්ධර්ම මාවත, කොළඹ 10.  
ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය හිල් වීදිය, කොළඹ 13. +94 112 399 417
හාවඩ් විද්‍යාලය වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12.  
ජයන්ති විද්‍යාලය ස්වර්ණ චෛත්‍ය පාර, කොළඹ 14. +94 112 439 966
කොටහේන සිංහල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය මහා විද්‍යාල මාවත, කොළඹ 13. +94 112 434 878
ඒ.ඊ.ගුණසිංහ මහා විද්‍යාලය ගුණසිංහපුර, කොළඹ 12.  
ශාන්ත සෙබස්තියන් සිංහල මහා විද්‍යාලය බෙල්මන් වීදිය, කොළඹ 12. +94 112 399 554
ශ්‍රී බාරෝන් ජයතිලක විද්‍යාලය මාළිඟාවත්ත, කොළඹ 10. +94 112 336 753
ශ්‍රී සංඝරාජ විද්‍යාලය සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10. +94 112 438 094
අල් හිදායා මහා විද්‍යාලය මාළිඟාවත්ත, කොළඹ 10. +94 112 421 477
අල් ඉක්බාල් මුස්ලිම් බාලිකා විද්‍යාලය ජේම්ස් පීරිස් මාවත, කොළඹ 10.  
අල් නසාර් මහා විද්‍යාලය ශාන්ත ජෝශප් වීදිය, කොළඹ 14.  
හමීඩ් අල් හුසේනියා විද්‍යාලය හුසේනියා වීදිය, කොළඹ 14. +94 112 435 266
දාරුසලාම් මහා විද්‍යාලය ජුම්මා මස්ජීඩ් පාර, කොළඹ 10. +94 112 683 043
ෆාතිමා මුස්ලිම් බාලිකා මහා විද්‍යාලය බණ්ඩාරනායක මාවත, කොළඹ 12. +94 112 326 783
කයිරියා මුස්ලිම් බාලිකා විද්‍යාලය දෙමටගොඩ පාර, කොළඹ 10.  
අල් හකීම් විද්‍යාලය බෙල්මන් වීදිය, කොළඹ 12.  
කොටහේන මුස්ලිම් විද්‍යාලය ග්‍රීන් ලේන්, කොළඹ 13. +94 112 424 422
අල් හික්මා විද්‍යාලය ශාන්ත සෙබස්තියන් වීදිය, කොළඹ 12. +94 112 447 449
ශාන්ත සෙබස්තියන් මුස්ලිම් විද්‍යාලය බෙල්මන් වීදිය, කොළඹ 12. +94 112 390 134
ටී.බී.ජයා මහා විද්‍යාලය සොන්ඩර්ස් ස්පෝට්ස්, කොළඹ 02.  
විවේකානන්ද මහා විද්‍යාලය විවේකානන්ද හිල්, කොළඹ 13. +94 112 431 120
තොන්ඩර් රජයේ දෙමළ විද්‍යාලය කැප්ටන් ගාඩ්න්, කොළඹ 10.  
ශාන්ත අනා බාලිකා දෙමළ විද්‍යාලය හිල් වීදිය, කොළඹ 13. +94 112 342 646
ශාන්ත අන්තෝනි (පිරිමි) දෙමළ විද්‍යාලය හිල් වීදිය, කොළඹ 13. +94 112 439 306
කනපති විද්‍යාලය බණ්ඩාරනායක මාවත, කොළඹ 13. +94 112 389 960
හෝලි රොසරි දෙමළ විද්‍යාලය මොස්කිව් ලේන්, කොළඹ 02.  
කොටහේන දෙමළ මහා විද්‍යාලය මහා විද්‍යාල මාවත, කොළඹ 13. +94 112 338 335

News & Events

09
ජූනි2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
ජූනි2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top