සමෘද්ධි නිලධාරී  –මැද කොළඹ කලාප අංක 1

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 381 320

mrs.gunawardhana

ඒ.එන්.සී.යූ.කේ. ගුණවර්ධන මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර wathsala neelika වත්සලා නිලීකා වික්‍රමආරච්චි මිය +94 724 600 947
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ nayana kumari නයනා කුමාරි හෙට්ටිආරච්චි මිය +94 713 823 933
ඛෙත්තාරාමය sudath hemantha සුදත් හේමන්ත හෙට්ටිආරච්චි මයා +94 718 379 972
මරදාන kumara ජේ.ජී.එස්.පී. කුමාර මයා +94 777 685 006
පංචිකාවත්ත tharanga කේ.කේ.ඒ. යූ.තරංග මයා +94 713 535 112
කොච්චිකඩේ දකුණ gamini sanjeewa පී.කේ. ගාමිණී සංජීව මයා +94 788 921 999
නවගම්පුර niroshan diyagama ඩී.එම්.ජී. නිරෝශන් දියගම මයා +94 728 757 383
මාලිගාකන්ද haapi ඒ.එච්.බී. හාපි මයා +94 720 782 770

සමෘද්ධි නිලධාරී  –මැද කොළඹ කලාප අංක 2

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 424 148

ajith wasantha 

අජිත් වසන්ත ජයලාල් මයා
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
සුදුවැල්ල chaminda එස්.අයි. චමින්ද මයා +94 718 205 973
වෑකන්ද poorna priyangani යූ.එච්. පූර්ණා ප්‍රියංගනී මිය +94 719 999 268
කොච්චිකඩේ උතුර chaminda pushpakumara එච්.ඒ. චමින්ද පුෂ්පකුමාර මයා +94 714 888 905
කෙසෙල්වත්ත radika shyamala ආර්.ඒ. රධිකා ශ්‍යාමලා +94 722 593 169

සමෘද්ධි නිලධාරී  –උතුරු කොළඹ

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 333 910

kanthi

ඩී.ජී.කාන්ති මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
මහවත්ත  kishor kumar එස්. ක්‍රිෂෝර් කුමාර් මයා +94 777 632 992
සම්මන්ත්‍රණපුර  shiromi prithika එම්.කේ.ශිරෝමි ප්‍රීතිකා පෙරේරා මිය +94 719 663 917
බ්ලූමැන්ඩල්  kusala dhammi කුසලා ධම්මි ලක්පතිරණ මිය +94 757 387 278
අලුත්මාවත  wickramasinghe aluthmawatha samurshidiv එච්.ඒ.එස්.එන්.වික්‍රමසිංහ මිය +94 710 832 636
මාදම්පිටිය  latha jayasekara ලතා ජයසේකර මිය +94 724 199 608

News & Events

09
ජූනි2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
ජූනි2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top