සමෘද්ධි නිලධාරී  –මැද කොළඹ කලාප අංක 1

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 381 320

mrs.gunawardhana

ඒ.එන්.සී.යූ.කේ. ගුණවර්ධන මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර wathsala neelika වත්සලා නිලීකා වික්‍රමආරච්චි මිය +94 724 600 947
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ nayana kumari නයනා කුමාරි හෙට්ටිආරච්චි මිය +94 713 823 933
ඛෙත්තාරාමය sudath hemantha සුදත් හේමන්ත හෙට්ටිආරච්චි මයා +94 718 379 972
මරදාන kumara ජේ.ජී.එස්.පී. කුමාර මයා +94 777 685 006
පංචිකාවත්ත tharanga කේ.කේ.ඒ. යූ.තරංග මයා +94 713 535 112
කොච්චිකඩේ දකුණ gamini sanjeewa පී.කේ. ගාමිණී සංජීව මයා +94 788 921 999
නවගම්පුර niroshan diyagama ඩී.එම්.ජී. නිරෝශන් දියගම මයා +94 728 757 383
මාලිගාකන්ද haapi ඒ.එච්.බී. හාපි මයා +94 720 782 770

සමෘද්ධි නිලධාරී  –මැද කොළඹ කලාප අංක 2

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 424 148

ajith wasantha 

අජිත් වසන්ත ජයලාල් මයා
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
සුදුවැල්ල chaminda එස්.අයි. චමින්ද මයා +94 718 205 973
වෑකන්ද poorna priyangani යූ.එච්. පූර්ණා ප්‍රියංගනී මිය +94 719 999 268
කොච්චිකඩේ උතුර chaminda pushpakumara එච්.ඒ. චමින්ද පුෂ්පකුමාර මයා +94 714 888 905
කෙසෙල්වත්ත radika shyamala ආර්.ඒ. රධිකා ශ්‍යාමලා +94 722 593 169

සමෘද්ධි නිලධාරී  –උතුරු කොළඹ

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 112 333 910

kanthi

ඩී.ජී.කාන්ති මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
මහවත්ත  kishor kumar එස්. ක්‍රිෂෝර් කුමාර් මයා +94 777 632 992
සම්මන්ත්‍රණපුර  shiromi prithika එම්.කේ.ශිරෝමි ප්‍රීතිකා පෙරේරා මිය +94 719 663 917
බ්ලූමැන්ඩල්  kusala dhammi කුසලා ධම්මි ලක්පතිරණ මිය +94 757 387 278
අලුත්මාවත  wickramasinghe aluthmawatha samurshidiv එච්.ඒ.එස්.එන්.වික්‍රමසිංහ මිය +94 710 832 636
මාදම්පිටිය  latha jayasekara ලතා ජයසේකර මිය +94 724 199 608

News & Events

09
අගෝ2019
Ealry Child Development

Ealry Child Development

Parental Awareness Programme 2019.07.19 ECCD Week At ratmalana DS Office...

28
සැප්2018
Beautiful Sri Lanka

Beautiful Sri Lanka

Your text... kaluthara kaluthara Your text... Ratmalana...

Scroll To Top