சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - மத்திய கொழும்பு - வலயம் 1

பொது இலக்கம்

  +94 112 381 320

பிரிவு பெயர் அலுவலக முகவரி தொடர்பு இல
கிராண்ட்பாஸ் வடக்கு எம். ரிஸ்வான் லபீர் இல 99/9, ஜிந்துப்பிட்டிய வீதி, கொழும்பு 13. +94 771 711 414
கிராண்ட்பாஸ் தெற்கு நயனா குமாரி ஹெட்டியாராச்சி கெத்தாராம விகாரை, கிராண்ட்பாஸ், கொழும்பு 14. +94 718 379 972
நவகம்புர யூ. எச். பூர்ணா பிரியங்கனி சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 1, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 719 999 268
கெத்தாராம யூ. எச். பூர்ணா பிரியங்கனி சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 1, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 719 999 268
மாளிகாவத்தை மேற்கு சுதாத் ஹேமந்த ஹெட்டியாராச்சி N/G/2, N:H:S: மாளிகாவத்தை, கொழும்பு 10. +94 718 379 972
மாளிகாவத்தை கிழக்கு சுதாத் ஹேமந்த ஹெட்டியாராச்சி N/G/2, N;H;S: மாளிகாவத்தை, கொழும்பு 10. +94 718 379 972
ஜிந்துப்பிட்டிய டபிள்யு.ஏ. வத்சலா நீலிகா சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 1, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 718 150 192
கொச்சிக்கடை தெற்கு லதா ஜெயசேகர சமுர்த்தி S.D.O.K.L.G.06, குணசிங்கபுர, கொழும்பு 12. +94 724 199 608
புதுக்கடை எம். பிரபாத் சனேரா ஆர்மர் வீதி தொடர்மாடி, கொழும்பு 12. +94 718 150 192
பஞ்சிகாவத்தை கே.கே. அமர உபேந்திர தரங்க பி.ஜி. 3, மவுலானவத்த தொடர்மாடி, கொழும்பு 10. +94 713 535 112
மெசெஞ்ஜர் வீதி எஸ். இந்துனில் சமிந்த   +94 718 205 973
மாளிகாகந்த பிஸ்ருள் ஹாபி இல 159/5, தெமட்டகொட வீதி, கொழும்பு 09. +94 778 338 729
மருதானை சம்பத் பிரசன்ன   +94 777 685 006

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - மத்திய கொழும்பு - வலயம் 2

பொது இலக்கம்

  +94 112 424 148

பிரிவு பெயர் அலுவலக முகவரி தொடர்பு இல
வேகந்த நிரோஷன் தியகம ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 718 150 195
கொம்பனித்தெரு பி.கே. காமினி சஞ்சீவ ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 714 442 269
ஹுனுப்பிட்டிய லால் ரத்னாயக்க ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 788 921 994
இப்பன்வல நிரோஷன் தியகம ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 718 150 195
காலி முகத்திடல் லால் ரத்னாயக்க ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 788 921 994
சுதுவெல்ல லலித் பிரியந்த இல 127/23, வினயலங்கார விகாரை,
வினயலங்கார மாவத்தை, கொழும்பு 10.
 
புதுக்கடை கிழக்கு தேஜானி ஷியாமளி மகாநாம சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 2, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 718 989 402
கொச்சிக்கடை வடக்கு அனுர சுஜீவ வீரவர்தன கொச்சிக்கடை வடக்கு சமூக மண்டபம் +94 718 147 127
புதுக்கடை மேற்கு எ. ஜெஸ்மின் அப்துல் அசீஸ் சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 2, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 771 222 858
கெசெல்வத்த பி.கே. காமினி சஞ்சீவ ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 714 442 269

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - வட கொழும்பு

பொது இலக்கம்

  +94 112 333 910

பிரிவு பெயர் அலுவலக முகவரி தொடர்பு இல
லுனுபொக்குன எ. பதிரனேக பிரேமரத்ன 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 725 580 466
முகத்துவாரம் எச்.ஏ. சமிந்த புஷ்பகுமார 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 714 888 905
கொட்டாஞ்சேனை மேற்கு எஸ். கிஷோர் குமார் இல 129/46, ஜம்படா வீதி, கொழும்பு 13. +94 777 632 992
கொட்டாஞ்சேனை கிழக்கு டபிள்யூ. ஜி. மஹிந்த புஷ்பகுமார 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 721 265 269
புளுமென்டல் குசலா தம்மி லக்பதிரன 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 757 387 278
மட்டக்குளிய கே. ஜி. பிரபோதனி செனவிரத்ன சமோபகார சமிதி, மட்டக்குளிய +94 713 400 051
மாதம்பிட்டிய ரசிகா அனுருத்த ஜயசேகர இல 233/260, ஹெனமுல்ல முகாம், மாதம்பிட்டிய, கொழும்பு 15. +94 713 400 052
மஹவத்த கே. கிஷோர் குமார் அசோக பவுத்த மத்தியஸ்தானம், ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவத்தை, கொழும்பு 14. +94 777 632 992
சம்மந்ரனபுர எம்.கே. ஷிரோமி பிரீத்திகா பெரேரா இல 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 719 663 917
அலுத்மாவத்தை மஞ்சுள நிஸ்ஸங்க சரணங்கார விகாரை, புளுமென்டல் வீதி, கொழும்பு 15. +94 713 481 067

News & Events

09
ஆக2019
Ealry Child Development

Ealry Child Development

Parental Awareness Programme 2019.07.19 ECCD Week At ratmalana DS Office...

28
செப்2018
Beautiful Sri Lanka

Beautiful Sri Lanka

Your text... kaluthara kaluthara Your text... Ratmalana...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top