சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - மத்திய கொழும்பு - வலயம் 1

பொது இலக்கம்

  +94 112 381 320

பிரிவு பெயர் அலுவலக முகவரி தொடர்பு இல
கிராண்ட்பாஸ் வடக்கு எம். ரிஸ்வான் லபீர் இல 99/9, ஜிந்துப்பிட்டிய வீதி, கொழும்பு 13. +94 771 711 414
கிராண்ட்பாஸ் தெற்கு நயனா குமாரி ஹெட்டியாராச்சி கெத்தாராம விகாரை, கிராண்ட்பாஸ், கொழும்பு 14. +94 718 379 972
நவகம்புர யூ. எச். பூர்ணா பிரியங்கனி சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 1, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 719 999 268
கெத்தாராம யூ. எச். பூர்ணா பிரியங்கனி சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 1, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 719 999 268
மாளிகாவத்தை மேற்கு சுதாத் ஹேமந்த ஹெட்டியாராச்சி N/G/2, N:H:S: மாளிகாவத்தை, கொழும்பு 10. +94 718 379 972
மாளிகாவத்தை கிழக்கு சுதாத் ஹேமந்த ஹெட்டியாராச்சி N/G/2, N;H;S: மாளிகாவத்தை, கொழும்பு 10. +94 718 379 972
ஜிந்துப்பிட்டிய டபிள்யு.ஏ. வத்சலா நீலிகா சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 1, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 718 150 192
கொச்சிக்கடை தெற்கு லதா ஜெயசேகர சமுர்த்தி S.D.O.K.L.G.06, குணசிங்கபுர, கொழும்பு 12. +94 724 199 608
புதுக்கடை எம். பிரபாத் சனேரா ஆர்மர் வீதி தொடர்மாடி, கொழும்பு 12. +94 718 150 192
பஞ்சிகாவத்தை கே.கே. அமர உபேந்திர தரங்க பி.ஜி. 3, மவுலானவத்த தொடர்மாடி, கொழும்பு 10. +94 713 535 112
மெசெஞ்ஜர் வீதி எஸ். இந்துனில் சமிந்த   +94 718 205 973
மாளிகாகந்த பிஸ்ருள் ஹாபி இல 159/5, தெமட்டகொட வீதி, கொழும்பு 09. +94 778 338 729
மருதானை சம்பத் பிரசன்ன   +94 777 685 006

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - மத்திய கொழும்பு - வலயம் 2

பொது இலக்கம்

  +94 112 424 148

பிரிவு பெயர் அலுவலக முகவரி தொடர்பு இல
வேகந்த நிரோஷன் தியகம ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 718 150 195
கொம்பனித்தெரு பி.கே. காமினி சஞ்சீவ ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 714 442 269
ஹுனுப்பிட்டிய லால் ரத்னாயக்க ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 788 921 994
இப்பன்வல நிரோஷன் தியகம ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 718 150 195
காலி முகத்திடல் லால் ரத்னாயக்க ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 788 921 994
சுதுவெல்ல லலித் பிரியந்த இல 127/23, வினயலங்கார விகாரை,
வினயலங்கார மாவத்தை, கொழும்பு 10.
 
புதுக்கடை கிழக்கு தேஜானி ஷியாமளி மகாநாம சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 2, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 718 989 402
கொச்சிக்கடை வடக்கு அனுர சுஜீவ வீரவர்தன கொச்சிக்கடை வடக்கு சமூக மண்டபம் +94 718 147 127
புதுக்கடை மேற்கு எ. ஜெஸ்மின் அப்துல் அசீஸ் சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 2, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 771 222 858
கெசெல்வத்த பி.கே. காமினி சஞ்சீவ ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 714 442 269

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - வட கொழும்பு

பொது இலக்கம்

  +94 112 333 910

பிரிவு பெயர் அலுவலக முகவரி தொடர்பு இல
லுனுபொக்குன எ. பதிரனேக பிரேமரத்ன 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 725 580 466
முகத்துவாரம் எச்.ஏ. சமிந்த புஷ்பகுமார 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 714 888 905
கொட்டாஞ்சேனை மேற்கு எஸ். கிஷோர் குமார் இல 129/46, ஜம்படா வீதி, கொழும்பு 13. +94 777 632 992
கொட்டாஞ்சேனை கிழக்கு டபிள்யூ. ஜி. மஹிந்த புஷ்பகுமார 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 721 265 269
புளுமென்டல் குசலா தம்மி லக்பதிரன 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 757 387 278
மட்டக்குளிய கே. ஜி. பிரபோதனி செனவிரத்ன சமோபகார சமிதி, மட்டக்குளிய +94 713 400 051
மாதம்பிட்டிய ரசிகா அனுருத்த ஜயசேகர இல 233/260, ஹெனமுல்ல முகாம், மாதம்பிட்டிய, கொழும்பு 15. +94 713 400 052
மஹவத்த கே. கிஷோர் குமார் அசோக பவுத்த மத்தியஸ்தானம், ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவத்தை, கொழும்பு 14. +94 777 632 992
சம்மந்ரனபுர எம்.கே. ஷிரோமி பிரீத்திகா பெரேரா இல 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 719 663 917
அலுத்மாவத்தை மஞ்சுள நிஸ்ஸங்க சரணங்கார விகாரை, புளுமென்டல் வீதி, கொழும்பு 15. +94 713 481 067

News & Events

09
ஜூன்2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
ஜூன்2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top