கிராம சேவகர் பிரிவு   கிராம சேவகர் பெயர் அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொடர்பு இல
கோட்டை B.L.M.Manel-Balasooriya திருமதி. பி.எல்.எம். மானெல் பாலசூரிய பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 721 663 656

+94 713 487 951

கொம்பனித்தெரு  B.L.M.Manel-Balasooriya திருமதி. பி. எல்.எம். மானெல் பாலசூரிய பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 721 663 656

+94 713 487 951

ஹுனுப்பிட்டிய  S.Sasitharan திருமதி. எஸ். சசிதரன் பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 779 000 986

புறக்கோட்டை  G.Latha-Ranjani திருமதி. ஜி. லதா ரஞ்சனி பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 778 339 066 

கொச்சிக்கடை வடக்கு  G.Latha-Ranjani திருமதி. ஜி. லதா ரஞ்சனி பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 778 339 066 

அலுத்மாவத்தை  M.M.Kumara திரு. எம்.எம். குமார பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

 +94 712 212 438

முகத்துவாரம்  Noor-Fasath-Ariffeen திரு. நூர் பசாத் அரிப்(f) பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

 +94 786 277 238

புதுக்கடை b dumy திரு. டி.டபிள்யூ. பிரேமதிலக்க ஆர்மர் வீதி தொடர்மாடி,
கொழும்பு 13.

+94 710 185 820

புதுக்கடை மேற்கு Nilantha-De-Silva திரு. நிலந்த டி சில்வா பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 724 146 789

+94 713 488 209

 

புதுக்கடை கிழக்கு W.L.Mapatuna  திரு. டபிள்யூ.எல். மாபட்டுன சூரியமல் புர,
பிரின்சஸ் கேட்,
கொழும்பு 12.

 +94 777 966 006


இப்பன்வல
Nihal-Suranji திரு. நிஹால் சுரான்ஜி பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 723 349 404

சுதுவெல்ல Nihal-Suranji திரு. நிஹால் சுரான்ஜி பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

 

+94 723 349 404

 

வேகந்த W.A.P.Mendis திரு. டபிள்யு.ஏ.பி. மெண்டிஸ் பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 713 486 866

காலி முகத்திடல்  W.A.P.Mendis திரு. டபிள்யு.ஏ.பி. மெண்டிஸ் பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
 

+94 713 486 866 

ஜிந்துப்பிட்டிய H.A.A.P.Perera திருமதி. எச்.ஏ.ஏ.பி. பெரேரா பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 710 550 299

புளுமென்டல் Shanthini.J-Mohan திருமதி. சாந்தினி ஜே. மோகன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.
+94 713 487 754
கொட்டாஞ்சேனை கிழக்கு Shanthini.J-Mohan திருமதி. சாந்தினி ஜே. மோகன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.
+94 713 487 754
மருதானை H.K.Premasiri திரு. எச்.கே. பிரேமசிறி இல 02,
சுமங்கல மாவத்தை,
மருதானை, கொழும்பு 10.
+94 725 782 305
மாளிகாகந்த H.K.Premasiri திரு. எச்.கே. பிரேமசிறி இல 02,
சுமங்கல மாவத்தை,
மருதானை, கொழும்பு 10.
+94 725 782 305
கிராண்ட்பாஸ் வடக்கு Ashoka-Muhandiramge திரு. அசோக முஹந்திரம்கே கெத்தாராம விகாரை,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 776 592 989
கொச்சிக்கடை தெற்கு P.S.Weerasingha திரு. பி.எஸ். வீரசிங்க பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 771 744 020
சம்மந்ரனபுர K.A.Udayangika-Antony திருமதி. கே.ஏ. உதயங்கிகா ஆண்டனி ஸ்ரீ விக்கிரமராமய,
மட்டக்குளிய,
கொழும்பு 15.
+94 710 550 345
நவகம்புர M.H.Roshan-Tharaka திரு. எம். எச். ரோஷன் தாரக பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 710 549 531
கெத்தாராம H.A.D.Harsha திரு. எச்.ஏ.டி. ஹர்ஷா கிராம சேவகர் அலுவலகம்,
(நகராட்சி வரவேற்பறை முன்),
போதிராஜா மாவத்தை, கொழும்பு 10.
+94 710 550 234
கெசெல்வத்த H.Pradeep-Chaminda-Amarasena திரு. எச். பிரதீப் சமிந்த அமரசேன பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 778 784 877
கொட்டாஞ்சேனை மேற்கு S.Uruthiran திரு. எஸ். உருத்திரன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.

+94 725 440 110

+94 713 488 287

லுனுபொக்குன S.Uruthiran திரு. எஸ். உருத்திரன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.

+94 725 440 110

+94 713 488 287

மாளிகாவத்தை கிழக்கு Chamila-Perera திருமதி. ஷாமிலா பெரேரா செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 718 436 013
மாளிகாவத்தை மேற்கு Chamila-Perera திருமதி. ஷாமிலா பெரேரா செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 718 436 013
பஞ்சிகாவத்தை W.M.Lochani-Jayarathne செல்வி. டபிள்யூ.எம். லோசணி ஜயரத்ன செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.

+94 716 198 129

மட்டக்குளி A.A.L.-Chathuranga திரு. ஏ.ஏ.எல். சதுரங்க இல. 480 / ஏ,
பெர்குசன் ரோட்,
கொழும்பு 15

+94 770 770 813

கிராண்ட்பாஸ் தெற்கு H.M.T.A.-Ekanayake திரு. எச்.எம்.டி.ஏ. ஏக்கநாயக்க கிராம சேவகர் அலுவலகம்,
(நகராட்சி வரவேற்பறை முன்),
போதிராஜா மாவத்தை, கொழும்பு 10.

+94 775 746 871

+94 710 550 305

மாதம்பிட்டிய b dumy திரு. கே.ஜி.எஸ். சந்தருவன் முவதொர உயன,
பெர்குசன் வீதி,
கொழும்பு 15.

+94 713 397 087

மஹவத்த b dumy திரு. கே. நித்யானந்தன் சிறிமுத்து உயன,
சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவத்தை,
கொழும்பு 14.

+94 765 456 609

மெசென்ஜெர் வீதி H.P.C.-Caldera தி. எச்.பி.சி. கால்டிரா பிரதேச செயலாளர்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 716 473 698

News & Events

09
ஆக2019
Ealry Child Development

Ealry Child Development

Parental Awareness Programme 2019.07.19 ECCD Week At ratmalana DS Office...

28
செப்2018
Beautiful Sri Lanka

Beautiful Sri Lanka

Your text... kaluthara kaluthara Your text... Ratmalana...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top