ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම මුළු ජනගහනය
සම්මන්ත්‍රණපුර 8308
මට්ටක්කුලිය 29717
මෝදර 18844
මාදම්පිටිය 13764
මහවත්ත 9348
අලුත්මාවත 14459
ලූණුපොකුණ 13184
බ්ලුමැන්ඩල් 14647
කොටහේන නැගෙනහිර 6776
කොටහේන බටහිර 9985
කොච්චිකඩේ උතුර 9911
ජින්තුපිටිය 8607
මසන්ගස්වීදිය 9037
නිව්බසාර් 14258
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ 18665
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර 9449
නවගම්පුර 7239
මාළිගාවත්ත නැගෙනහිර 12229
ඛෙත්තාරාම 14521
අලුත්කඩේ නැගෙනහිර 10668
අලුත්කඩේ බටහිර 7978
කොච්චිකඩේ දකුණ 8220
පිටකොටුව 2041
කොටුව 1563
ගාලුමුවදොර 4021
කොම්පඤ්ඤවීදිය 4027
හුණුපිටිය 7304
සුදුවැල්ල 4155
කෙසෙල්වත්ත 7663
පංචිකාවත්ත 8985
මාළිගාවත්ත බටහිර 9517
මාළිගාකන්ද 9048
මරදාන 4872
ඉබ්බන්වල 2777

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
සම්මන්ත්‍රණපුර 4045 4263 8308
මට්ටක්කුලිය 14829 14888 29717
මෝදර 9512 9332 18844
මාදම්පිටිය 6861 6903 13764
මහවත්ත 4714 4634 9348
අලුමාවත 7453 7006 14459
ලූණුපොකුණ 6443 6741 13184
බ්ලුමැන්ඩල් 7494 7153 14647
කොටහේන නැගෙනහිර 3567 3209 6776
කොටහේන බටහිර 5085 4900 9985
කොච්චිකඩේ උතුර 4599 5311 9911
ජින්තුපිටිය 4467 4140 8607
මසන්ගස්වීදිය 4471 4566 9037
නිව්බසාර් 7092 7166 14258
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ 9391 9274 18665
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර 4745 4704 9449
නවගම්පුර 3568 3671 7239
මාළිගාවත්ත නැගෙනහිර 6102 6127 12229
ඛෙත්තාරාම 7191 7330 14521
අලුත්කඩේ නැගෙනහිර 5376 5292 10668
අලුත්කඩේ බටහිර 3824 4154 7978
කොච්චිකඩේ දකුණ 3909 4311 8220
පිටකොටුව 74 1967 2041
කොටුව 433 1130 1563
ගාලුමුවදොර 2026 1995 4021
කොම්පඤ්ඤවීදිය 2045 1982 4027
හුණුපිටිය 3765 3539 7304
සුදුවැල්ල 2025 2130 4155
කෙසෙල්වත්ත 3803 3860 7663
පංචිකාවත්ත 4533 4452 8985
මාළිගාවත්ත බටහිර 4887 4630 9517
මාළිගාකන්ද 4241 4807 9048
මරදාන 2300 2572 4872
ඉබ්බන්වල 1687 1090 2777

News & Events

09
ජූනි2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
ජූනි2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top