2017 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

පිටකොටුව

 • ඕල්කට් මාවත හා බැස්ටියන් මාවත සම්බන්ධ වන මැනිං වෙළදපලට පිටුපසින් වැටි ඇති මාර්ගය සම්බන්ධ කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රිට් කිරිම.
 • හාවඩ් බාලිකා විද්‍යාලයේ 55*45 තනි මහල් ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • මධ්‍යම ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස්නැවතුම්පල තුල කැඩී ඇති මගී පුටු පිළිසකර කිරීම (පුටු 150 පමණ)

කොටුව

 • කොම්පඤ්ඤවීදිය පොලිසියේ ඇතුලත පාර කාපට් කිරීම.(ඉතිරි කොටස)

අළුත්කඩේ බටහිර

 • 12 වත්ත වැසිකිළි පද්ධතියේ මලනාලිකා පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරිම.
 • සේවා පියසේ කොටස් බෙදා වෙන් කිරීම (partition)
 • B/1/1 ශාන්ත බස්තියම නිවාස 80ක් පමණ දක්වා ගල් ඇල්ලීම
 • ශාන්ත සෙබස්තියන් වීදිය 3 වත්ත කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ශාන්ත සෙබස්තියන් වීදිය 12 වත්ත කොන්ක්‍රීට් කිරීම

මාලිගාවත්ත බටහිර

 • සුබෝධාරාම පන්සල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ඤාණවිමලාරාමය දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි කොටස සම්පූර්ණ කිරීම.
 • පාසැල් පටුමග දෙමටගොඩ ප්‍රජා ශාලාවේ ඉතිරි කොටස නිම කිරීම
 • සුභසාධන ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි කොටස සම්පූර්ණ කිරීම.
 • 37/43 පාසල් පටුමග ප්‍රජා ශාලාව අළුත්වැඩියා කිරීම සහ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම

පංවිකාවත්ත

 • සංඝරාජ දහම් පාසල සදහා අළුතෙන් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම.
 • මොහිදින් මස්ජිත් පාරේ ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානට නාම පුවරුවක් ලබාදීම, ජනේල සඳහා ග්‍රීල් ගැසීම, වැසිකිළි සහිත නාන කාමරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, ඖෂධ නිකුත් කරන කාමරය සඳහා සින්ක් එකක් ලබාදීම.
 • 202 වත්ත වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම
 • අල් හිදායා විද්‍යාලයේ 90*25 දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම හා තාප්පය අළුත්වැඩියා කිරීම

මාලිගාවත්ත නැගෙනහිර

 • හේමමාලී බාලිකා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාව අළුත්වැඩියා කිරීම
 • ටී.බී. ජයා විද්‍යාලයේ ජල සැපයුම හා ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • 70 වත්තේ ඇති බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම විහාරයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල හා ධර්ම ශාලාව සකස් කිරීම

මෝදර

 • මෝදර මුස්ලිම් පල්ලිය පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මෝදර අලුත් මාවත 162/23 මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මෝදර අලුත් මාවත 854 අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මෝදර අලුත් මාවත 844 අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මෝදර 29 වත්ත කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා වොලිබෝල් පිටිය දැල් වලින් ආවරණය කිරීම.
 • මෝදර පොලිස් නිල නිවාස සංකීර්ණයේ ක්‍රීඩා පිටියේ වොලිබෝල් පිටියක් සකස් කිරීම.
 • මෝදර 162/668 අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මෝදර 162/483 අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මෝදර 162/424 අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මෝදර 162/490 අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මෝදර 162/405 අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මෝදර ධවල සිංහාරාම මාවත අංක 79 වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම පොදු වැසිකිළි පද්ධතිය හා නාන කාමර අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • මෝදර ආනන්ද විද්‍යාලයේ විද්‍යාගාරයට විදුලිය ලබා ගැනීම.
 • මෝදර ආනන්ද විද්‍යාලයේ පුපුරා ඇති තාප්පය අලුත්වැඩියා කිරීම.
 • මෝදර ආනන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පති නිල නිවසක් ඉදිකිරීම.
 • පාරට යටවී ඇති ගලි වළවල් පිළිසකර කිරීම.
 • කොළඹ 15 මාදම්පිටිය පාර කිඹුලා ඇල නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ අංක 162/251 A සිට 162/248 දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය දෙවන අදියර යටතේ කොන්ක්‍රීට කිරීම
 • මෝදර ආනන්ද විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියා කිරීම
 • මුතුවැල්ල හින්දු විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිල්ලේ වහල අළුත්වැඩියා කිරීම
 • මේධානන්ද විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියා කිරීම

නිව්බසාර්

 • කොළඹ 12 ආමර් විදියේ මහල් නිවාස සංකිර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම.
 • කොළඹ 12,41 වත්ත අබ්දුල් හමිඩ් විදිය වත්ත ප්‍රවේශ මාර්ගයට කුටිටිගල් ඉදි කිරිම.
 • මළ අපවහන පද්ධතියේ කොටසක් සකස් කිරීම.
 • ලෙයාර්ඩ්ස් බ්‍රෝඩ්වේ මාර්ගයේ පදික වේදිකාවට ඉන්ටර් ලොග් ගල් ඇල්ලීම.
 • 140 වත්තේ ග්‍රාමීය මාර්ගයේ කොන්ක්‍රිට් ඇතිරීම.
 • 148 වත්තේ ග්‍රාමීය මාර්ගයේ කොන්ක්‍රිට් ඇතිරීම.
 • 180 වත්තේ වැසිකිළි හා නාන කාමර පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • බෝධිරාජ මාවත හා ද මැල් මාවත වත්ත පාර එකතුවන ස්ථානයේ ඇති බෝක්කුව වැසි ජලය නිසි ලෙස බැස නොයාම නිසා එම ස්ථානයේ මාර්ගය උස්ව සැකසීම (ද මැල් වත්ත 132)
 • ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පාරේ සිට ද මැල් වත්තට යන පාර බුද්ධගයා විහාරයේ සිට මෙල් වත්ත දක්වා අතුරු මාර්ග ඉන්ටර් ලොග් ගල් ඇල්ලීම (ද මැල් වත්ත132)
 • ද මැල් වත්ත132 ප්‍රදේශයේ මළ නාළිකා පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්නරණය කිරීම

අළුත්කඩේ නැගෙනහිර

 • 98 වත්ත පොදු වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම
 • කුමාර දොරටුව 98 වත්තේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම
 • කුමාර දොරටුව 112 වත්තේ නාන කාමර හා වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම
 • කුමාර දොරටුව 43 වත්ත වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • බණ්ඩාරනායක මාවතතේ 123 වත්ත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • බණ්ඩාරනායක මාවතතේ 123 වත්ත නාන කාමර පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • කොළඹ 12 කුමාර දොරටුව අංක 43 හා 51 වත්ත වැසිකිළි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • කුමාර විදියේ සූර්යමල්පු මහල් නිවාස ඉදිරිපිට බිම කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා කාණු පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර

 • ශා/ජෝසප් බාළිකා විද්‍යාලයේ 60*60 ප්‍රධාන ශාලා ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • විජයබා විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • අව්වල් සාවියා පාර 30 වත්ත මාර්ගය ඉන්ටලොග් කිරීම.
 • ශාන්ත ජෝශප් වීදියේ 129 වත්ත ප්‍රවේශ මාර්ගය ඉන්ටලොක් ගල් ඇල්ලීම.
 • තුන්වන පටුමග පොදු වැසිකිලි 03 හා ගලිවල පුතිසංස්කරණය කිරීම.

කොච්චිකඩේ උතුර

 • කොළඹ 13 අංක 38 රත්නම් පාර වත්තට අපවිත්‍ර ජලය වැසි යන කාණු පද්ධති කොන්ක්‍රිට් වලින් ඉදි කිරිම.

කොච්චිකඩේ දකුණ

 • 85 වත්ත මධ්‍යම පාර 85/1 සිට 85/30 දක්වා ගල් ඇල්ලීම.
 • 93 වත්ත මධ්‍යම පාර 93 සිට 93/24 දක්වා ගල් ඇල්ලීම.

අළුත්මාවත

 • සන්තියාගු මාවතේ 75 වත්තේ ප්‍රතිලාභි පවුල්වල වැසිකිලි නළමාර්ග ප්‍රධාන වැසිකිලි නළ මාර්ගයට සම්බන්ධ කිරීම.
 • ශා. ජූඩ් මාවතේ මීටර් 150 පමණ දිග පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා කාණුව අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • ශා. විල්ප්‍රඩ් මාවතේ මීටර් 250 පමණ දිග පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම ‍හෝ තාර දැමීම.
 • ශා. අන්තෝනි ප්‍රාථමික විදුහලේ පැල වගා කිරීම සදහා පාත්ති සකස් කිරීම.
 • ශා. අන්තෝනි පෙර පාසලේ ජලය ගලා බසින කාණු පද්ධතිය පිලිසකර කිරීම 1400" X 10"
 • සන්තියාගු මාවත මීටර් 150 පමණ දිග පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ ඉන්ටලොග් ඇල්ලීම.
 • වෝල්ස් ලේන් 68 වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා වැසිකිලි අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • ශාන්ත ජූඩ් මාවත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ශාන්ත ජූඩ් මාවත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

කෙසෙල්වත්ත

 • කොළඹ 12 ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශණ මාවත ප්‍රජා ශලාව අළුත්වැඩියා කිරිම.
 • සොන්ඩර්ස් පෙදෙස මහල් නිවාස යට තට්ටුවේ 3/10 නිවස ඉදිරිපිට කුණු බක්කිය ඉදි කිරීම.
 • මුහන්දිරම් පාර කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම ප්‍රධාන බෝක්කුව පිලිසකර කිරීම.
 • හන්දිරම් පාර කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම.
 • බේර පාර කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම.
 • මිහිදු මාවත B/ C මහල් නිවාසයේ යකඩ ගේට්ටුව සෑදීම හා කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම.

සුදුවැල්ල

 • විහාර මහා දේවි බාළිකා විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • මහා බෝධි විද්‍යාලයේ විදුහල්පති නිල නිවස සහිත දෙමහල් ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • විනයාලංකාර මාවත ඉන්ටලොග් ගල් ඇල්ලීම.

මසංගස්වීදිය

 • අංක 36, මහා විද්‍යාල මාවත වත්ත ප්‍ර‍වේශ මාර්ගයට කුටිටිගල් ඉදි කිරිම.
 • කොටහේන සිංහල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ මායිම් තාප්පය ඉදිකිරීම.
 • පොදු වැසිකිළි ප්‍රතිසංස්කරණය හා කාණු පද්ධතිය සමග ප්‍රවේශ මාර්ගය දෙපස පිළිසකර කිරීම.
 • හමීඩ් අල් හුසේනියා ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ මිදුලට ඉන්ටලොක් ගල් ඇල්ලීම.

වෑකන්ද

 • 70 වත්තේ වැසිකිළි පද්ධතිය හා ඒ අසල ඇති කාණුව අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • විතානගේ මාවත අසල බුදු මැදුර හා ඒ ආශ්‍රිත ගල් ඇල්ලීම.
 • 66 හා 70 වතු ආශ්‍රිත කාණු පද්ධති සෑදීම.
 • 133 යොන්සොනිඩස් සෙන්ට් වත්තේ පොදු වැසිකිලියට ටයිල් ඇල්ලීම.

කොම්පඤ්ඤවීදිය

 • කොම්පඤ්ඤවීදිය පල්ලිය වත්ත මළ නාලිකා පද්ධතිය අවහිර වී උතුරා යන නිසා මළ නාලිකා පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.

මරදාන

 • අංක 72 වත්තේ වැසිකිළි හා මණුවල පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කර දිම.(72 වත්ත සිමන්ස් පාර මරදාන)
 • ආනන්ද වසන්ත ප්‍රජා ශාලාවේ ජනෙල් දොරවල් අළුත්වැඩියා කර විදුලි පංකා 2ක් සහ පුටු 40ක් ලබා දීම.
 • දේවානම්පියතිස්ස මාවතේ 64 හා 68 වත්ත සඳහා කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම.

මට්ටක්කුලිය

 • එකමුතුපුර අදියර I කාණු පද්ධතිය හා කාණු වළලු, වැසිකිළි ටැංකි පියන් ලබා දීම.
 • රාසික් පරීඩ් මුස්ලිම් විදුහලේ ගොඩනැගිලි, වහල, වැසිකිලි අලුත්වැඩියා කිරීම.
 • 23 වත්ත විස්වයික් පාරේ පුස්තකාලයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම.

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ

 • කොළඹ 10 බොධිරාජ මාවතේ අංක c/15 දරණ ස්ථානයේ මණුමල දෙකක් අළුත්වැඩියා කර කොන්ක්‍රිට් කිරිම හා පිටුපස කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම හා වැසි ජලය බැස යෑමට විකල්ප ක්‍රම ඇති කිරිම.
 • සේවා පියස කාර්යාලය පිහිටා ඇති ගොඩනැගිල්ලට විදුලිය ලබා දීම හා ඉදිරිපස මිදුලට ඉන්ටලොක් ගල් ඇල්ලීම.
 • කොළඹ 14 ඛෙත්තාරාම මාවත පිහිටි කොළඹ මහ නගර සභාවට අයත් අබලන්ව ඇති 132/1 සිට 132/12 දක්වා මහල් නිවාස අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • ඛෙත්තාරාම මහල් නිවාස භූමියේ ඇති ළමා ක්‍රීඩාංගනය අළුත්වැඩියා කිරීම.

බ්ලුමැන්ඩල්

 • 638 වත්ත පාර කාපට් කිරීම.
 • 87 වත්ත වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • 87 වත්ත කාණු පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • 87/97/L වත්ත වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.

ලුණුපොකුණ

 • අගමැති විද්‍යාලයේ වැට හා මායිම් තාප්පය ඉදිකිරීම.
 • 85 වත්තමාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ තාර දැමීම.

ඛෙත්තාරාමය

 • බාරොන් ජයතිලක විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම හා එලිමහන් වේදිකාවට වහලය සැදිම.
 • RB වත්තේ ඇති මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

කොටහේන නැගෙනහිර

 • රෝමානු කතෝලික බාලිකා විද්‍යාලයේ පාසැල් ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • ශා. ලුසියා විද්‍යාලයේ 50*30 දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • කුමාර විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
 • කැතිඩ්‍රල් පිරිමි විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියා කිරීම.

මහවත්ත

 • මහවත්ත ශා. අන්තෝනි දෙමළ විද්‍යාලයේ මායිම් තාප්පය අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • නාගලගම් වීදිය 151 වත්තේ සිට ප්‍රධාන මහා මාර්ගය දක්වා වැසි ජලය බැසයන පරිදි සකස් කිරීම.
 • 75 වත්තේ සිට වැසි ජලය ප්‍රධාන කාණුවට බැසයන පරිදි සකස් කිරීම.

කොටහේන බටහිර

 • 150 වත්ත ගුණාන්ද මාවත කාණු පද්ධතිය සැකසීම.

ජින්තුපිටිය

 • ආදුරුප්පු වීදියේ කාණු පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම.
 • 128 වත්ත හා 129 වත්ත පොදු වැසිකිළි අළුත්වැඩියා කිරීම.

මාලිගාකන්ද

 • අංක 67/121, ෆ්ලොස් පටුමග දෙමටගොඩ පාර කොළඹ 9 දරණ ස්ථානයේ පිහිටා ඇති මනුවල, කාණු පද්ධතිය, පොදු වැසිකිළි හා නානකාමර අළුත්වැඩියා කිරිම.
 • ප්‍රධාන පාරට සම්බන්ධ වී ඇති මළ නාලිකා පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • විද්‍යෝදය පිරිවෙණෙහි දාන ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

ගාලුමුවදොර

 • පල්ලිය පටුමග වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.

නවගම්පුර

 • ප්‍රජා ශාලාවේ ඇති පුස්තකාලය සංවර්ධනය කිරීම.

හුණුපිටිය

 • 41 වත්ත කාණු පද්ධතිය හා පොදු වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.

News & Events

09
ජූනි2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
ජූනි2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top