2019 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

ගල්කිස්ස

 • ඕල්කට් මාවත හා බැස්ටියන් මාවත සම්බන්ධ වන මැනිං වෙළදපලට පිටුපසින් වැටි ඇති මාර්ගය සම්බන්ධ කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රිට් කිරිම.
 • විද්‍යාල පාර , අංක 05 සිට කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දමා නොමැති ස්ථාන සඳහා ස්ලැබ් කැබලි දමා කාණු පද්ධතිය පිළිසකර කිරිම
 • හාවඩ් බාලිකා විද්‍යාලයේ 55*45 තනි මහල් ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • මධ්‍යම ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස්නැවතුම්පල තුල කැඩී ඇති මගී පුටු පිළිසකර කිරීම (පුටු 150 පමණ)

පිරිවෙන

 • චක්කින්දාරාම  පාරේ කාණු සඳහා කොන්ක්‍රීට් ආවරණ යෙදීම
 • පිරිවෙන කොට්ඨාශයේ මාර්ග වල හඳුනා ගැනීමේ නාම පුවරු සවි කිරීම

අත්තිඩිය උතුර

 • අත්තිඩිය ශ්‍රී ලංකා සවිය පදනම සඳහා ප්ලාස්ටික් පුුටු ලබාදීම

වතුමුල්ල

 • හේන පාර, අංක 07 සිට 7/14 දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම

අත්තිඩිය දකුණ

 • හේමමාලී බාලිකා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාව අළුත්වැඩියා කිරීම

වෙඩිකන්ද

 • රත්මලාන ශ්‍රී ධර්මාරාම විදුහලට විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් සඳහා පන්ති කාමරයක් සකස් කිරීම හා පාසලේ අනෙකුත් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම

කටුකුරුදුවත්ත

 • කොළඹ 12 ආමර් විදියේ මහල් නිවාස සංකිර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම.
 • ද මැල් වත්ත132 ප්‍රදේශයේ මළ නාළිකා පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්නරණය කිරීම

බටහිර කව්ඩාන

 • 98 වත්ත පොදු වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම

කඳවල

 • ශා/ජෝසප් බාළිකා විද්‍යාලයේ 60*60 ප්‍රධාන ශාලා ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම.

අත්තිඩිය දකුණ

 • කොළඹ 13 අංක 38 රත්නම් පාර වත්තට අපවිත්‍ර ජලය වැසි යන කාණු පද්ධති කොන්ක්‍රිට් වලින් ඉදි කිරිම.

වටරප්පල

 • 85 වත්ත මධ්‍යම පාර 85/1 සිට 85/30 දක්වා ගල් ඇල්ලීම.

රත්මලාන බටහිර

 • සන්තියාගු මාවතේ 75 වත්තේ ප්‍රතිලාභි පවුල්වල වැසිකිලි නළමාර්ග ප්‍රධාන වැසිකිලි නළ මාර්ගයට සම්බන්ධ කිරීම..

රත්මලාන නැගෙනහිර

 • කොළඹ 12 ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශණ මාවත ප්‍රජා ශලාව අළුත්වැඩියා කිරිම.

News & Events

09
Aug2019
Ealry Child Development

Ealry Child Development

Parental Awareness Programme 2019.07.19 ECCD Week At ratmalana DS Office...

28
Sep2018
Beautiful Sri Lanka

Beautiful Sri Lanka

Your text... kaluthara kaluthara Your text... Ratmalana...

Scroll To Top