2021 වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන යෝජනා

ගල්කිස්ස

පිරිවෙන

අත්තිඩිය උතුර

වතුමුල්ල

  •  

අත්තිඩිය දකුණ

වෙඩිකන්ද

කටුකුරුදුවත්ත

බටහිර කව්ඩාන

කඳවල

අත්තිඩිය දකුණ

වටරප්පල

රත්මලාන බටහිර

රත්මලාන නැගෙනහිර

News & Events

09
Jun2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
Jun2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top