ප්‍රාදේශීය ලේකම්


 
නම ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ මහතා
සුදුසුකම්
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණය සඳහා වූ පශ්චාත් උපාධිය - ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය - 2013
 • විද්‍යාවේදී (විශේෂ) උපාධිය (ආර්ථික විද්‍යාව) පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය- 1994
 • Diploma in International Relation ( BCIS - 2006/2007)
 • Diploma in English for Professionals (SLIDA - 2004)
 • Advanced Certificate in General Management (SLIDA 2009)
රැකියා ඉතිහාසය
 • අධ්‍යක්ෂ සිවිල් පරිපාලන - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
 • සහකාර ලේකම් - ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය (වැ.බ.)
 • සහකාර ලේකම් - රාජ්‍ය සේවා කොමිසම
 • සහකාර කොමසාරිස් - ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • Cadet Sri Lanka Administrative Service, SLIDA
 • Manager and Investment Adviser MMBL Stock Brokers (Pvt) Ltd
 • Aqua Culturist, ARC de MER Lanka (Pvt) Ltd,Belgium Investor owned shrimp hatchery

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - I

නම එම්.ඒ.එස්. කාංචනා ගුණවර්ධන මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • B.Sc(Agri) Hens
 • M.Sc in organizational Management
 • Diploma in Public Administration
රැකියා ඉතිහාසය සහකාර ලේකම් - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - II

weerasinghe නම ජේ.පී.ඒ.එල්. වීරසිංහ මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී (භෞතික විද්‍යා) - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාව - SLIDA
රැකියා ඉතිහාසය සහකාර ලේකම් - ජනමාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ගණකාධිකාරි

  නම ආර්.පී.ජේ. ලක්මාලි මහත්මිය
සුදුසුකම් වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  rupasinghe නම පී.ඩී. රූපසිංහ මහත්මිය
සුදුසුකම්  ශාස්ත්‍රපති (සමාජ විද්‍යාව) - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය  සහකාර අධ්‍යක්ෂ - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කොළඹ

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

    නම ඒ.ඩී. ශ්‍රියාකාන්ති මහත්මිය
සුදුසුකම්  Grama NIladari Service-Supra-2007
රැකියා ඉතිහාසය
 • ග්‍රාම නිළධාරී හංචාපොළ - මීරිගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 1993-2005
 • ග්‍රාම නිළධාරී කැප්පෙටිපොළ - මීරිගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 2005-2007
 • පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි කොළඹ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 2008 සිට මේ දක්වා

 

News & Events

09
ජූනි2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
ජූනි2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top