නම/ ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01 +94 112 326 203
බෝධිරාජාරාම තැපැල් කාර්යාලය බෝධිරාජාරාම මාවත, කොළඹ +94 112 692 977
වරාය තැපැල් කාර්යාලය වරාය අධිකාරිය, කොළඹ 01  
මහ ලේකම් තැපැල් කාර්යාලය කොළඹ 01 +94 112 431 712
අලුත්කඩේ උසාවි තැපැල් කාර්යාලය වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12 +94 112 327 389
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් තැපැල් කාර්යාලය ශාන්ත ජෝශප් වීදිය, කොළඹ 14 +94 112 392 362
කොටහේන තැපැල් කාර්යාලය ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවත, කොටහේන +94 112 434 240
මාළිඟාවත්ත තැපැල් කාර්යාලය මාළිඟාවත්ත, කොළඹ 10 +94 112 436 245
+94 112 393 895
කොම්පඤ්ඤ වීදිය තැපැල් කාර්යාලය යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02 +94 112 435 147
සිනමන් ගාර්ඩන් තැපැල් කාර්යාලය කොළඹ +94 112 691 020
මෝදර තැපැල් කාර්යාලය මෝදර, කොළඹ 15 +94 112 524 522
+94 112 546 595
+94 112 523 125
පිටකොටුව තැපැල් කාර්යාලය කුමාර වීදිය, කොළඹ 01 +94 112 327 134
බේස්ලයින් උප තැපැල් කාර්යාලය කොළඹ  
පළමුවන මරදාන උප තැපැල් කාර්යාලය මරදාන  
කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය උප තැපැල් කාර්යාලය වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12 +94 112 326 117
පරණ යෝන් උප තැපැල් කාර්යාලය පරණ යෝන් වීදිය, කොළඹ 12  
ජින්තුපිටිය උප තැපැල් කාර්යාලය ජින්තුපිටිය, කොළඹ 13  
අලුත්කඩේ උප තැපැල් කාර්යාලය අලුත්කඩේ, කොළඹ 12  
හයිඩ්පාර්ක් කෝනර් උප තැපැල් කාර්යාලය හයිඩ්පාර්ක් කෝනර්, කොළඹ  
අලුත් යෝන් වීදිය උප තැපැල් කාර්යාලය අලුත් යෝන් වීදිය, කොළඹ 12  
මාළිඟාකන්ද උප තැපැල් කාර්යාලය මාළිඟාකන්ද, කොළඹ  
පංචිකාවත්ත උප තැපැල් කාර්යාලය පංචිකාවත්ත, කොළඹ  
වාසල පාර උප තැපැල් කාර්යාලය වාසල පාර, කොටහේන  
සෝන්ඩර්ස් උප තැපැල් කාර්යාලය කොළඹ  
හෙට්ටි වීදිය උප තැපැල් කාර්යාලය හෙට්ටි වීදිය, කොළඹ 11  
අලුත් මාවත උප තැපැල් කාර්යාලය අලුත් මාවත, කොළඹ 14  
ආමර් වීදිය උප තැපැල් කාර්යාලය ආමර් වීදිය, කොළඹ 12 +94 112 434 534

News & Events

09
අගෝ2019
Ealry Child Development

Ealry Child Development

Parental Awareness Programme 2019.07.19 ECCD Week At ratmalana DS Office...

28
සැප්2018
Beautiful Sri Lanka

Beautiful Sri Lanka

Your text... kaluthara kaluthara Your text... Ratmalana...

Scroll To Top