ග්‍රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   ග්‍රාම නිලධාරීගේ නම කාර්යාලීය ලිපිනය දුරකතන අංකය
කොටුව b.l.m.Manel balasooriya බී.එල්.එම්. මානෙල් බාලසූරිය මිය කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 721 663 656
+94 713 487 951
කොම්පඤ්ඤවීදිය B.L.M.Manel-Balasooriya බී.එල්.එම්. මානෙල් බාලසූරිය මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 721 663 656
+94 713 487 951
හුණුපිටිය S.Sasitharan එස්. සසිදරන් මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 779 000 986
පිටකොටුව G.Latha-Ranjani ජී. ලතා රංජනී මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, 
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 778 339 066
කොච්චිකඩේ උතුර G.Latha-Ranjani ජී. ලතා රංජනී මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, 
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 778 339 066 
අලුත්මාවත m.s.kumara එම්.එම්. කුමාර මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 712 212 438
මෝදර n.f.ariffin නූර් ෆසත් අරිෆ්ෆින් මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය, 
කොළඹ 12
+94 786 277 238
නිව්බසාර් b dumy ඩී.ඩබ්. ප්‍රේමතිලක මයා ආමර්වීදිය මහල් නිවාස සංකීර්ණය,
කොළඹ 13.
+94 710 185 820
අලුත්කඩේ බටහිර Nilantha-De-Silva නිලන්ත ද සිල්වා මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 724 146 789
+94 713 488 209
අලුත්කඩේ නැගෙනහිර W.L.Mapatuna  ඩබ්.එල්. මාපටුන මයා සූරියමල් පුර,
කුමාර දොරටුව,
කොළඹ 12.
+94 777 966 006
ඉබ්බන්වල Nihal-Suranji නිහාල් සුරංජි මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 723 349 404
සුදුවැල්ල Nihal-Suranji නිහාල් සුරංජි මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
 +94 723 349 404
වෑකන්ද W.A.P.Mendis ඩබ්.ඒ.පී. මෙන්ඩිස් මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 713 486 866
ගාලු මුවදොර W.A.P.Mendis ඩබ්.ඒ.පී. මෙන්ඩිස් මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 713 486 866 
ජින්තුපිටිය H.A.A.P.Perera එච්.ඒ.ඒ.පී. පෙරේරා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 710 550 299
බ්ලූමැන්ඩල් Shanthini.J-Mohan ශාන්තිනි ජේ. මෝහන් මිය 537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 713 487 754
කොටහේන නැගෙනහිර Shanthini.J-Mohan ශාන්තිනි ජේ. මෝහන් මිය 537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 713 487 754
මරදාන H.K.Premasiri එච්.කේ. ප්‍රේමසිරි මයා අංක 02,
සුමංගල මාවත,
මරදාන,
කොළඹ 10.
+94 725 782 305
මාලිගාකන්ද H.K.Premasiri එච්.කේ. ප්‍රේමසිරි මයා අංක 02,
සුමංගල මාවත,
මරදාන,
කොළඹ 10
+94 725 782 305
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර a.a.k.muhandiramge අශෝක මුහන්දිරම්ගේ මයා ඛෙත්තාරාම පන්සල,
මාළිඟාවත්ත,
කොළඹ 10
+94 776 592 989
කොච්චිකඩේ දකුණ p.s.weerasinghe පී.එස්. වීරසිංහ මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 771 744 020
සම්මන්ත්‍රණපුර K.A.Udayangika-Antony කේ.ඒ. උදයංගිකා ඇන්ටනි මිය ශ්‍රී වික්‍රමාරාමය,
මට්ටක්කුලිය,
කොළඹ 15
+94 710 550 345
නවගම්පුර M.H.Roshan-Tharaka එම්.එච්. රොෂාන් තාරක මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 710 549 531
ඛෙත්තාරාමය H.A.D.Harsha එච්.ඒ.ඩී. හර්ෂ මයා ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,
(කොළඹ නගරසභා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට)
බෝධිරාජ මාවත,
කොළඹ 10
+94 710 550 234
කෙසෙල්වත්ත H.Pradeep-Chaminda-Amarasena එච්. ප්‍රදීප් චමින්ද අමරසේන මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 778 784 877
කොටහේන බටහිර S.Uruthiran එස්. උරුතිරන් මයා 537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 725 440 110
+94 713 488 287
ලුණුපොකුණ S.Uruthiran එස්. උරුතිරන් මයා 537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 725 440 110
+94 713 488 287
මාලිගාවත්ත නැගෙනහිර Chamila-Perera චමිලා පෙරේරා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
මාලිගාවත්ත,
කොළඹ 10
+94 718 436 013
මාලිගාවත්ත බටහිර Chamila-Perera චමිලා පෙරේරා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
මාලිගාවත්ත,
කොළඹ 10
+94 718 436 013
පංචිකාවත්ත W.M.Lochani-Jayarathne ඩබ්.එම්. ලෝචනී ජයරත්න මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
මාලිගාවත්ත,
කොළඹ 10
+94 716 198 129
මට්ටක්කුලිය A.A.L.-Chathuranga ඒ.ඒ.එල්. චතුරංග මයා අංක 480/A,
ෆර්ගියුෂන් පාර,
කොළඹ 15
+94 770 770 813
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ h.m.t.a.ekanayaka එච්.එම්.ටී.ඒ. ඒකනායක මයා ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,
(කොළඹ නගරසභා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට)
බෝධිරාජ මාවත,
කොළඹ 10
+94 775 746 871
+94 710 550 305
මාදම්පිටිය k.g.s.sandaruwan කේ.ජී.එස්. සඳරුවන් මයා මුවදොර උයන,
ෆර්ගියුෂන් පාර,
කොළඹ 15
+94 713 397 087
මහවත්ත b dumy කේ. නිත්‍යනන්දන් මයා සිරිමුතු උයන,
සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත,
කොළඹ 14
+94 765 456 609
මසංගස්වීදිය h.p.c.kaldera එච්.පී.සී. කල්දේරා මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 716 473 698

News & Events

09
අගෝ2019
Ealry Child Development

Ealry Child Development

Parental Awareness Programme 2019.07.19 ECCD Week At ratmalana DS Office...

28
සැප්2018
Beautiful Sri Lanka

Beautiful Sri Lanka

Your text... kaluthara kaluthara Your text... Ratmalana...

Scroll To Top