ග්‍රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   ග්‍රාම නිලධාරීගේ නම කාර්යාලීය ලිපිනය දුරකතන අංකය
කොටුව b.l.m.Manel balasooriya බී.එල්.එම්. මානෙල් බාලසූරිය මිය කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 721 663 656
+94 713 487 951
කොම්පඤ්ඤවීදිය B.L.M.Manel-Balasooriya බී.එල්.එම්. මානෙල් බාලසූරිය මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 721 663 656
+94 713 487 951
හුණුපිටිය S.Sasitharan එස්. සසිදරන් මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 779 000 986
පිටකොටුව G.Latha-Ranjani ජී. ලතා රංජනී මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, 
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 778 339 066
කොච්චිකඩේ උතුර G.Latha-Ranjani ජී. ලතා රංජනී මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, 
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 778 339 066 
අලුත්මාවත m.s.kumara එම්.එම්. කුමාර මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 712 212 438
මෝදර n.f.ariffin නූර් ෆසත් අරිෆ්ෆින් මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය, 
කොළඹ 12
+94 786 277 238
නිව්බසාර් b dumy ඩී.ඩබ්. ප්‍රේමතිලක මයා ආමර්වීදිය මහල් නිවාස සංකීර්ණය,
කොළඹ 13.
+94 710 185 820
අලුත්කඩේ බටහිර Nilantha-De-Silva නිලන්ත ද සිල්වා මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 724 146 789
+94 713 488 209
අලුත්කඩේ නැගෙනහිර W.L.Mapatuna  ඩබ්.එල්. මාපටුන මයා සූරියමල් පුර,
කුමාර දොරටුව,
කොළඹ 12.
+94 777 966 006
ඉබ්බන්වල Nihal-Suranji නිහාල් සුරංජි මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 723 349 404
සුදුවැල්ල Nihal-Suranji නිහාල් සුරංජි මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
 +94 723 349 404
වෑකන්ද W.A.P.Mendis ඩබ්.ඒ.පී. මෙන්ඩිස් මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 713 486 866
ගාලු මුවදොර W.A.P.Mendis ඩබ්.ඒ.පී. මෙන්ඩිස් මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 713 486 866 
ජින්තුපිටිය H.A.A.P.Perera එච්.ඒ.ඒ.පී. පෙරේරා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 710 550 299
බ්ලූමැන්ඩල් Shanthini.J-Mohan ශාන්තිනි ජේ. මෝහන් මිය 537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 713 487 754
කොටහේන නැගෙනහිර Shanthini.J-Mohan ශාන්තිනි ජේ. මෝහන් මිය 537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 713 487 754
මරදාන H.K.Premasiri එච්.කේ. ප්‍රේමසිරි මයා අංක 02,
සුමංගල මාවත,
මරදාන,
කොළඹ 10.
+94 725 782 305
මාලිගාකන්ද H.K.Premasiri එච්.කේ. ප්‍රේමසිරි මයා අංක 02,
සුමංගල මාවත,
මරදාන,
කොළඹ 10
+94 725 782 305
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර a.a.k.muhandiramge අශෝක මුහන්දිරම්ගේ මයා ඛෙත්තාරාම පන්සල,
මාළිඟාවත්ත,
කොළඹ 10
+94 776 592 989
කොච්චිකඩේ දකුණ p.s.weerasinghe පී.එස්. වීරසිංහ මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 771 744 020
සම්මන්ත්‍රණපුර K.A.Udayangika-Antony කේ.ඒ. උදයංගිකා ඇන්ටනි මිය ශ්‍රී වික්‍රමාරාමය,
මට්ටක්කුලිය,
කොළඹ 15
+94 710 550 345
නවගම්පුර M.H.Roshan-Tharaka එම්.එච්. රොෂාන් තාරක මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 710 549 531
ඛෙත්තාරාමය H.A.D.Harsha එච්.ඒ.ඩී. හර්ෂ මයා ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,
(කොළඹ නගරසභා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට)
බෝධිරාජ මාවත,
කොළඹ 10
+94 710 550 234
කෙසෙල්වත්ත H.Pradeep-Chaminda-Amarasena එච්. ප්‍රදීප් චමින්ද අමරසේන මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 778 784 877
කොටහේන බටහිර S.Uruthiran එස්. උරුතිරන් මයා 537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 725 440 110
+94 713 488 287
ලුණුපොකුණ S.Uruthiran එස්. උරුතිරන් මයා 537/1,
කේ. සිරිල් සී පෙරේරා මාවත,
කොළඹ 13
+94 725 440 110
+94 713 488 287
මාලිගාවත්ත නැගෙනහිර Chamila-Perera චමිලා පෙරේරා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
මාලිගාවත්ත,
කොළඹ 10
+94 718 436 013
මාලිගාවත්ත බටහිර Chamila-Perera චමිලා පෙරේරා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
මාලිගාවත්ත,
කොළඹ 10
+94 718 436 013
පංචිකාවත්ත W.M.Lochani-Jayarathne ඩබ්.එම්. ලෝචනී ජයරත්න මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
මාලිගාවත්ත,
කොළඹ 10
+94 716 198 129
මට්ටක්කුලිය A.A.L.-Chathuranga ඒ.ඒ.එල්. චතුරංග මයා අංක 480/A,
ෆර්ගියුෂන් පාර,
කොළඹ 15
+94 770 770 813
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ h.m.t.a.ekanayaka එච්.එම්.ටී.ඒ. ඒකනායක මයා ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,
(කොළඹ නගරසභා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට)
බෝධිරාජ මාවත,
කොළඹ 10
+94 775 746 871
+94 710 550 305
මාදම්පිටිය k.g.s.sandaruwan කේ.ජී.එස්. සඳරුවන් මයා මුවදොර උයන,
ෆර්ගියුෂන් පාර,
කොළඹ 15
+94 713 397 087
මහවත්ත b dumy කේ. නිත්‍යනන්දන් මයා සිරිමුතු උයන,
සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත,
කොළඹ 14
+94 765 456 609
මසංගස්වීදිය h.p.c.kaldera එච්.පී.සී. කල්දේරා මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ 12
+94 716 473 698

News & Events

09
ජූනි2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
ජූනි2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top