2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ මග පෙන්වීම මත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විසින් සංවිධානය කළ ඇදිරිනීතිය නිසා කෑම වේල අහිමි උන මහමග සිටිනා සතුන් වෙනුවෙන් ආහාර ලබා දීමේ වැඩසටහනක් 2021 ජුනි 06 දින පවත්වන ලදි. 

News & Events

09
Jun2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
Jun2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top