2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

කෝවිඩ් 19 තත්ත්වය යටතේ රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල නිරෝධායනය වන පවුල් සදහා රු.10000 ක වටිනාකමකින් යුත් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා දීම 2021ජුනි 07 වන දින සිදු කරනු ලැබුවා.

රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් හිමාලි කරුණාරත්න මහත්මියගේ උපදෙස් අනුව වසම් භාර සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ හා බහු කාර්‍ය සහයක නිලධාරීන්ගේ සහයෙන් එම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදාදීම සිදු වුණා.

News & Events

09
Jun2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
Jun2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top