වකුගඩු රෝගීන් සහ ආබාධිතයන් සඳහා මාසික ආධාර ලබා දීම 

රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල වකුගඩු රෝගීන් සහ ආබාධිතයන් සඳහා මාසික ආධාර ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ ජුනි මාසය සදහා ආධාර දීමනා ලබා දීම රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් හිමාලි කරුණාරත්න මහත්මියගේ උපදෙස් අනුව වසම් භාර සංවර්ධන නිලධාරීන් හා, ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ විසින් සිදු කරන ලදි.

 

News & Events

09
Jun2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
Jun2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top