2021.06.03 දින 5000 දීමනාව බෙදාදීම පිරිවෙණ වසම

 

කෝවිඩ් 19 තත්ත්වය යටතේ රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් සදහා රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ පිරිවෙණ වසම තුළ සමෘද්ධි ලාභි පවුල් සඳහා රුපියල් 5000 බෙදාදීම 2021 ජුනි මස 03 දින පරම ධම්ම චේතිය පිරිවෙණ තුළ සිදු කරනු ලැබුවා.

රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් හිමාලි කරුණාරත්න මහත්මියගේ උපදෙස් අනුව වසම් භාර සංවර්ධන නිලධාරීන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් හා ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් සිදු උනා.

 

News & Events

09
Jun2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
Jun2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top