ස්වං රැකියා සඳහා පෙළඹවීමේ

පුහුණු වැඩසටහන 2021 අප්‍රේල්

 

මිනිස් බල හා රැකි රක්ෂා දෙපාර්තුමේන්තුවත්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයත්, ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ලද ස්වං රැකියා සඳහා පෙළඹවීමේ පුහුණු වැඩසටහන 2021 අප්‍රේල් 22 වන දින රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදි පවත්වන ලදි.

ව්‍යවසායකයකු වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින, ඒ් සඳහා කැමැත්තක් දක්වන, දැනට කුඩා ප්‍රමාණයෙන් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන පිරිස සඳහා මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලදි.

එමෙන්ම මෙම වැඩසටහන මිනිස් බල හා රැකි රක්ෂා දෙපාර්තුමේන්තුවේ සම්පත් දායකයෙන් දෙදෙනකු හා රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මානව සම්පත් නිලධාරී හා වනිතා සංවර්ධන නිලධාරීගේ සහෝගයෙන් පවත්වන ලදි.

News & Events

20
Jul2021
2021.07.20  දරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන සුබසාධන වැඩටහන.

2021.07.20 දරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන සුබසාධන වැඩටහන.

2021.07.20  දරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන සුබසාධන වැඩටහන

20
Jul2021
2021.07.20 ධීවර ජනතාවට වන්දි ලබා දීම

2021.07.20 ධීවර ජනතාවට වන්දි ලබා දීම

2021.07.20 ධීවර ජනතාවට වන්දි ලබා දීම

Scroll To Top