රත්මලාන ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2021 මාර්තු 26
 

රත්මලාන ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රත්මලාන ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් හිමාලි කරුණාරත්න මහත්මියගේ සම්බන්ධීකරණයයෙන් ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරය්දි 2021 මාර්තු 26 දින පැවැත්විය. මේ සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධවිය.

 638e5384 551a 4ae9 ae3d e22c273ede0a

4

95bc6c1f abac 4eba b360 a8e4a9cdce4b

News & Events

09
Jun2021
2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

2021.06.06 සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන - රත්මලාන

09
Jun2021
2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

2021.06.07 නිරෝධායනය වන ජනතාවට බඩුමළු බෙදාදීම

Scroll To Top